POLITYKA PRYWATNOŚCI

Spis treści:

 • 1 Informacje ogólne
 • 2 Administrator danych osobowych
 • 3 Pozyskiwanie danych i cel ich przetwarzania
 • 4 Kategorie danych osobowych
 • 5 Odbiorcy danych osobowych
 • 6 Archiwizacja danych osobowych
 • 7 Uzyskiwanie dostępu i aktualizacja danych osobowych, reklamacje
 • 8 Przetwarzanie danych osobowych w sposób zautomatyzowany
 • 9 Zmiany Polityki prywatności
 • 1 INFORMACJE OGÓLNE

 

 1. Polityka prywatności strony internetowej oraz sklepu internetowego www.pawelgaj.pl nie stanowi źródła obowiązków dla Użytkowników strony. Ma ona charakter wyłącznie informacyjny, nie jest umową ani regulaminem.

 

 1. W przypadku zaistnienia jakichkolwiek rozbieżności pomiędzy niniejszą Polityką prywatności a zgodami na przetwarzanie danych osobowych, udzielonymi przez osobą fizyczną, podstawą prawną do określenia zakresu działań Administratora są dobrowolnie wyrażone zgody lub przepisy prawa, które znajdują zastosowanie w danej sytuacji faktycznej.
 • 2 ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

 

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Paweł Gaj, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Paweł Gaj Fotografia, ul. Zemska 19/16, 54-438 Wrocław, NIP: 894-275-49-50, REGON: 367574455.

 

 1. We wszelkich kwestiach związanych z ochroną danych osobowych zachęcam do kontaktu na wyżej wskazany adres lub za pośrednictwem adresu e-mail: foto@gmail.com. Na powyższy adres można przesłać również żądanie udostępnienia informacji o tym, jakie dane na Twój temat posiadam oraz w jakich celach je przetwarzam.

 

 1. W przypadku kontaktu z Administratorem w celu dokonania konkretnych czynności (np. złożenia reklamacji, zadania pytania dot. RODO), Administrator może ponownie zwrócić się do danej osoby o przekazanie danych, w tym danych osobowych, np. w postaci imienia, nazwiska, adresu zamieszkania, adresu e-mail, celem potwierdzenia jej tożsamości i umożliwienia zwrotnego kontaktu w danej sprawie oraz wykonania żądanej czynności. Podanie tych danych nie jest obowiązkowe, lecz może być niezbędne do dokonania czynności lub uzyskania informacji, które interesują daną osobę.

 

 1. Administrator informuje, że przechowuje korespondencję w celach statystycznych oraz w celu ulepszania systemu pomocy w zakresie RODO, a także w zakresie rozstrzygnięć reklamacyjnych i podejmowanych na podstawie zgłoszeń ewentualnych decyzji o interwencjach administracyjnych. Adresy oraz dane w ten sposób gromadzone nie będą wykorzystywane do komunikacji w celu innym niż realizacja zgłoszenia, w szczególności nie będą używane do celów marketingowych i przekazywane osobom trzecim.

 

 1. Jeżeli wyraziłeś dodatkową zgodę na używanie technologii cookies (ciasteczek), administratorami danych uzyskanych na podstawie Twojej aktywności w Internecie mogą być również moi zaufani partnerzy.

 

 • 3 POZYSKIWANIE DANYCH I CEL ICH PRZETWARZANIA

 

 1. Przetwarzam dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, (dalej: RODO) oraz innymi aktualnie obowiązującymi, w czasie przetwarzania określonych danych, przepisami prawa o ochronie danych osobowych.

 

 1. Zgodnie z treścią wskazanych aktów prawnych, za dane osobowe uznaje się informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej (dalej: „Dane Osobowe”). Możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.

 

 1. Zapewniam, że pozyskane od Ciebie dane są poufne, bezpieczne i przetwarzane wyłącznie wtedy, gdy jest to konieczne. Przetwarzam dane zgodnie z prawem, w sposób rzetelny i przejrzysty dla osoby, której ten proces dotyczy. Przetwarzam tylko takie dane i tylko o takiej treści, które są niezbędne z uwagi na prawnie uzasadniony cel, czyli powód przetwarzania. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione. Stosuję odpowiednie i adekwatne środki bezpieczeństwa w celu ochrony danych osobowych przed przypadkową utratą oraz nieuprawnionym dostępem, wykorzystaniem, zmianą, czy ujawnieniem. Dane osobowe przechowuję w sposób umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane.

 

 1. Administrator pozyskuje informacje o danych osobowych Użytkowników w następujący sposób:
 2. poprzez dobrowolnie wprowadzone informacje w formularzu kontaktowym lub kontakt za pośrednictwem e-mail (przekazanie swojego adresu e-mail oraz imienia i nazwiska);
 3. poprzez wykorzystanie narzędzi oferowanych przez Google Analytics i wykorzystywane cookies;
 4. poprzez dokonanie zakupu w Sklepie Internetowym przez Klienta;
 5. dobrowolną subskrypcję usługi newslettera;
 6. poprzez przesłanie reklamacji, wniosku, zapytania lub pisma o innym charakterze;
 7. poprzez dobrowolnie wprowadzone informacje w wiadomości e-mail przesłanej w związku z chęcią nawiązania współpracy;
 8. poprzez pliki cookies, piksele lub podobne technologie internetowe.

 

 1. Cel i zakres danych przetwarzanych przez Administratora wynika odpowiednio ze zgody Użytkownika Strony Internetowej lub Klienta Sklepu Internetowego, przepisów prawa, interesu prawnego Administratora oraz w wybranych przypadkach jest doprecyzowywany w wyniku działań podejmowanych przez te osoby w Sklepie Internetowym lub w ramach innych kanałów komunikacji.

 

 1. Podanie danych osobowych przez Użytkownika Strony Internetowej lub Klienta Sklepu Internetowego jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu skorzystania z określonych funkcjonalności Sklepu Internetowego (np. złożenia przez Klienta Zamówienia i jego rozliczenia lub skorzystania z formularzy kontaktowych).

 

 1. Każdorazowo zakres wymaganych danych do zawarcia odpowiedniej umowy wskazany jest uprzednio w Sklepie Internetowym (oznaczamy dane, których podanie jest konieczne do zawarcia umowy/skorzystania z określonej funkcjonalności), w ramach innych kanałów komunikacji z Użytkownikiem lub Klientem lub w Regulaminie. Konsekwencją niepodania danych osobowych może być brak możliwości skutecznego skorzystania z funkcjonalności, np. brak możliwości złożenia zamówienia.

 

 

 1. Twoje dane osobowe są pozyskiwane przez Administratora w następującym celu:

 

Cel przetwarzania

Podstawa prawna

Prawnie uzasadniony cel, jeśli istnieje

Prowadzenie statystyk i analiz

art. 6 ust. 1 lit. f RODO

Posiadanie informacji o statystykach prowadzonych przeze mnie działań, co pozwali mi na usprawnienie prowadzonej przeze mnie działalności gospodarczej.

Prowadzenie działań marketingowych własnych produktów i usług bez wykorzystania środków komunikacji elektronicznej

art. 6 ust. 1 lit. f RODO

Prowadzenie działań marketingowych promujących prowadzoną działalność.

Prowadzenie działań marketingowych własnych produktów i usług z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej.

art. 6 ust. 1 lit. f RODO, przy czym działania te ze względu na inne obowiązujące przepisy,

w szczególności Prawo telekomunikacyjne i Ustawę o świadczeniu usług drogą elektroniczną, prowadzone są jedynie na podstawie posiadanych zgód (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

Prowadzenie działań marketingowych promujących prowadzoną działalność z wykorzystaniem adresów e-mail. Prezentowanie reklam, dostosowywanie rabatów i promocji.

 

Obsługa zgłoszeń kierowanych z wykorzystaniem formularza kontaktowego, wiadomości e-mail, reklamacji, innych wniosków.     

art. 6 ust. 1 lit. a RODO,

art. 6 ust. 1 lit. f RODO,

art. 6 ust. 1 lit. c RODO

Udzielanie odpowiedzi na zgłoszenia i zapytania kierowane z wykorzystaniem formularza kontaktowego lub w innej formie, w tym przechowywanie newralgicznych wniosków i udzielonych odpowiedzi celem zachowania zasady rozliczalności. Obsługa wniosków, udzielenie odpowiedzi na reklamacje konsumenckie. Dochodzenie roszczeń, w tym od osób trzecich, obrona przez nimi.

Zawarcie i realizacja Umowy Sprzedaży 

art. 6 ust. 1 lit. b RODO,

 

zawarcie i realizacja Umowy Sprzedaży lub lub podjęcie działań na żądanie przyszłego Klienta przed jej zawarciem.

Archiwizacja dokumentów sprzedażowych.

Art. 6 ust. 1 lit. c RODO

Wypełnienie obowiązków prawnych wynikających z przepisów, np. podatkowych i rachunkowych, zwłaszcza w przypadku umów odpłatnych.

 1. Kontakt e-mailowy. Kontaktując się ze mną za pośrednictwem poczty elektronicznej, w tym również przesyłając zapytanie poprzez formularz kontaktowy, przekazujesz mi swój adres e-mail jako adres nadawcy wiadomości. Ponadto, w treści wiadomości możesz zawrzeć również inne dane osobowe, jak imię i nazwisko. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, by nawiązać ze mną kontakt.

 

Twoje dane są w tym przypadku przetwarzane w celu kontaktu z Tobą, a podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, czyli Twoja zgoda wynikające z chęci skontaktowania się. Podstawą prawną przetwarzania po zakończeniu kontaktu jest usprawiedliwiony cel w postaci archiwizacji korespondencji na potrzeby wewnętrzne (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

 

Treść korespondencji może podlegać archiwizacji i nie jestem w stanie jednoznacznie określić, kiedy zostanie usunięta. Masz prawo do domagania się przedstawienia historii korespondencji, jaką ze mną prowadziłaś (jeżeli podlegała archiwizacji), jak również domagać się jej usunięcia, chyba że jej archiwizacja jest uzasadniona z uwagi na moje nadrzędne interesy.

 

 1. Jeżeli chcesz zapisać się do mojego newslettera, musisz przekazać mi obowiązkowo swój adres e-mail za pośrednictwem formularza zapisu do newslettera. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, by korzystać z usługi newslettera.

Dane przekazane mi podczas zapisu do newslettera są wykorzystywane w celu przesyłania Tobie newslettera, w którym informujemy Cię o mojej ofercie, działaniach firmy, aktualnych promocjach i rabatach. Podstawą prawną ich przetwarzania jest Twoja dobrowolna zgoda wyrażona podczas zapisywania się do newslettera.

Twoje dane są w tym przypadku przetwarzane w celu cyklicznego przesyłania newslettera, a podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, czyli Twoja zgoda wynikające z chęci otrzymywania usługi.

Dane będą przetwarzane przez czas funkcjonowania newslettera, chyba że wcześniej zrezygnujesz z jego otrzymywania, co spowoduje trwałe usunięcie Twoich danych z bazy. Ponadto, w każdej chwili możesz sprostować swoje dane zapisane w bazie newsletterowej, jak również zażądać ich usunięcia, rezygnując z otrzymywania newslettera. Przysługuje Ci również prawo do przenoszenia danych, zawartych w art. 20 RODO.

Baza danych newslettera jest w odpowiedni sposób zabezpieczona przez Administratora.

 • 4 KATEGORIE DANYCH OSOBOWYCH

 

Administrator danych osobowych może przetwarzać następujące kategorie danych osobowych o charakterze zwykłym:

 1. dane osobowe podane w formularzu przy składaniu zamówień w Sklepie Internetowym, w szczególności: imię i nazwisko; adres e-mail; numer telefonu kontaktowego; adres zamieszkania [ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj], nr rachunku bankowego, a w przypadku Klientów niebędących konsumentami dodatkowo nazwa firmy oraz numer identyfikacji podatkowej [NIP] oraz pozostałe dane zebrane w trakcie korzystania ze Sklepu Internetowego;
 2. dane osobowe podane w celu korzystania z newslettera, podane podczas korzystania z formularza kontaktowego, przesyłane za pośrednictwem e-mail; czy przekazywane podczas składania reklamacji, skarg lub wniosków, w szczególności: imię i nazwisko; adres e-mail; numer telefonu kontaktowego; adres [ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj], numer rachunku bankowego;
 3. inne dane w szczególności uzyskane w oparciu o aktywność Klienta lub Użytkownika, w tym uzyskane za pośrednictwem Sklepu Internetowego lub innych kanałów komunikacji z Klientem, z wykorzystaniem cookies i podobnych technologii.
 • 5 ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

 

 1. Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane przez moich podwykonawców, czyli podmioty, z których usług korzystam przy przetwarzaniu danych oraz świadczeniu na Twoją rzecz usług. Wszystkie podmioty, którym powierzam przetwarzanie danych osobowych gwarantują stosowanie odpowiednich środków ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych wymaganych przez przepisy prawa.

 

 1. Twoje dane osobowe Administrator może przekazywać:
 2. organom państwowym lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, celem wykonania ciążących na nas obowiązków (Urząd Skarbowy, ZUS, GIODO, Policja, prokuratura, Prezes UOKiK – jeżeli się o to zwrócą do Administratora);
 3. podmiotom wspierającym mnie w prowadzonej działalności na moje zlecenie, w szczególności dostawcom zewnętrznych systemów wspierającym moją działalność (np. usługi hostingowe, drukarnia fotografii). W zależności od uzgodnień umownych i okoliczności, podmioty te działają na moje zlecenie albo samodzielnie określają cele i sposoby ich przetwarzania;
 4. firmom przewozowym, operatorom płatności internetowych.

 

 1. W ramach działalności marketingowej (reklamowej) Administrator korzysta z usług podmiotów trzecich, które stosują w Sklepie Internetowym pliki cookies, piksele lub funkcje marketingowe zbliżone do cookies. Katalog tych podmiotów został szczegółowo wskazany w naszej Polityce Cookies.

 

 1. Nasi dostawcy mają siedzibę głównie w Polsce lub w innych krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), a także np. w przypadku Google Analytics siedzibę poza terytorium EOG. W związku z treścią orzeczenia TSUE Schrems II (C-311/18), mam włączoną anonimizację Twojego numeru IP – nie przekazujemy tych danych do USA. Pozostałe dane przesyłane do Google nie mają cech danych osobowych, tj. nie można na ich podstawie zidentyfikować konkretnej osoby fizycznej.

 

 • 6 ARCHIWIZACJA DANYCH OSOBOWYCH

 

 1. Administrator będzie przechowywać Twoje dane osobowe jedynie tak długo, jak jest to niezbędne dla celów określonych w niniejszej Polityce prywatności i/lub w celu spełnienia wymogów prawnych i regulacyjnych. Po tym okresie Administrator bezpiecznie usunie Twoje dane osobowe.

 

 1. Dane przechowuję przez okresy wskazane poniżej:

 

Dane powiązane z procedurą sprzedaży

5 lat

Dane dla celów marketingowych

W przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody – do czasu jej wycofania.

W przypadku przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego celu – do czasu wniesienia sprzeciwu.

Dane przekazywane z wykorzystaniem formularza kontaktowego, e-mail.

Przez okres 3 lat celem zachowania zasady rozliczalności.

Dane osobowe powiązane z cookies i podobnymi funkcjami

Do czasu usunięcia tych plików przy pomocy ustawień strony / przeglądarki / urządzenia (przy czym usunięcie plików nie zawsze jest tożsame z usunięciem Danych Osobowych uzyskanych za pośrednictwem tych plików – wówczas dane osobowe będą usunięte do czasu wniesienia sprzeciwu)

Dane przekazywane w trakcie postępowania reklamacyjnego i innych procedur związanych z roszczeniami Klienta

5 lat

Pozostała kategoria danych (za wyjątkiem danych z plików cookies, o czym więcej w naszej Polityce Cookies)

5 lat

 

 

 1. W każdym przypadku dane osobowe będą przechowywane również wtedy, gdy przepisy prawa (np. księgowe lub podatkowe) będą zobowiązywać Administratora do ich przetwarzania; dane osobowe będziemy przechowywać dłużej na wypadek, gdyby Klient miał wobec Administratora jakiekolwiek roszczenia, w celu dochodzenia roszczeń przez Administratora, bądź w celu dochodzenia lub obrony przed roszczeniami osób trzecich, przez okres ich przedawnienia określony przepisami prawa, w szczególności kodeksu cywilnego.

 

 1. W zależności od zakresu danych osobowych i celów ich przetwarzania mogą być więc one przechowywane przez różny okres. W każdym przypadku decyduje dłuższy termin przechowywania danych osobowych.
 • 7 UZYSKIWANIE DOSTĘPU I AKTUALIZACJA DANYCH OSOBOWYCH, REKLAMACJE

 

 1. Zgodnie z art. 15 RODO mają Państwo prawo uzyskania od Administratora danych osobowych informacji czy Twoje dane osobowe są przetwarzane.

 

 1. Jeżeli Administrator przetwarza Twoje dane osobowe, wówczas masz  prawo do:
 2. dostępu do danych osobowych;
 3. uzyskania informacji o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania Twoich danych lub o kryteriach ustalania tego okresu, o prawach przysługujących Państwu na podstawie RODO oraz o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, o źródle tych danych, o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz o zabezpieczeniach stosowanych w związku z przekazaniem tych danych poza Unię Europejską;
 4. uzyskania kopii swoich danych osobowych.

 

 1. Ponadto, możesz poprosić o skorygowanie danych osobowych (art. 16 RODO), usunięcie danych osobowych (art. 17 RODO), wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych (art. 21 RODO) oraz, o ile jest to technicznie wykonalne, poprosić o przekazanie udostępnionych danych osobowych innej organizacji (art. 20 RODO).

 

 1. W związku z prawem do bycia zapomnianym, Administrator dokona aktualizacji lub usunięcia Twoich danych, chyba że ma prawny obowiązek ich zachowania do celów prowadzenia działalności lub zachowania zgodności z prawem. W niektórych przypadkach masz prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO). Możesz również skontaktować się z Administratorem w przypadku zastrzeżeń co do sposobu gromadzenia, przechowywania lub korzystania z danych osobowych.

 

 1. Administrator stara się niezwłocznie rozpatrywać wszelkie żądania dotyczące w/w operacji na danych osobowych, nie później jednak niż w ciągu 30 dni od chwili otrzymania żądania. Z uwagi na skomplikowany charakter żądania Administrator ma prawo rozpatrzyć Twoje żądanie w terminie przekraczającym 30 dni, o czym wcześniej poinformuje.

 

 1. Administrator dąży do ostatecznego rozpatrywania skarg, ale jeśli będziesz nadal niezadowoleni z uzyskanej odpowiedzi, możesz złożyć skargę do organu nadzorczego zajmującego się ochrona danych osobowych lokalnego organu ochrony danych. W Polsce organem nadzorczym w rozumieniu RODO jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, który z dniem 25 maja 2018 r. zastąpił GIODO.
 • 8 PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH W SPOSÓB ZAUTOMATYZOWANY

 

 1. Moja Strona Internetowa, podobnie jak niemal wszystkie inne strony internetowe, wykorzystuje pliki cookies, czyli ciasteczka. Nie stosuję natomiast profilowania.
 2. Cookies są to niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na Twoim urządzeniu końcowym, np. komputerze, tablecie, czy telefonie komórkowym, które mogą być odczytywane przez mój system teleinformatyczny (cookies własne) lub system teleinformatyczny podmiotów trzecich (cookies podmiotów trzecich). Za pomocą cookies obserwuję i analizuję ruch na Stronie Internetowej.
 3. Zgoda na cookies. Podczas pierwszej wizyty na mojej Stronie Internetowej wyświetlana jest Tobie informacja na temat stosowania przeze mnie plików cookies. Możesz na nie zgodzić lub nie. Ponadto, zawsze możesz zmienić ustawienia cookies z poziomu swojej przeglądarki albo w ogóle usunąć pliki cookies. Przeglądarki zazwyczaj zarządzają ustawieniami cookies na różne sposoby. W menu pomocniczym przeglądarki internetowej znajdziesz wyjaśnienia dotyczące zmiany ustawień cookies. Należy mieć jednak na względzie, że wyłączenie lub ograniczenie obsługi plików cookies może powodować trudności w korzystaniu ze Strony Internetowej, jak również z wielu innych stron internetowych, które stosują cookies.
 4. Jeżeli chcesz dodatkowo zarządzać swoją prywatnością, zamieszczam listę narzędzi, które mogą być pomocne:
 5. ustawienia cookies w ramach przeglądarki internetowej;
 6. wtyczki do przeglądarek wspierające zarządzanie plikami cookies np. ghostery,
 7. dodatkowe oprogramowanie zarządzające plikami cookies,
 8. tryb incognito w przeglądarce internetowej,
 9. Google Analytics Opt-out: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout,

Cookies własne. Cookies własne wykorzystuję w celu zapewnienia prawidłowego działania strony.

Cookies podmiotów trzecich. Moja Strona Internetowa i , w celu optymalizacji jego funkcjonowania, korzysta z cookies osób trzecich.

Google Analytics. Korzystam z narzędzia Google Analytics, dostarczanego przez Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.  Dzięki temu tworzę statystyki i analizy w celu ulepszania działania Strony Internetowej.

Google Analytics w sposób automatyczny gromadzi informacje o korzystaniu z mojej Strony Internetowej. Mam włączoną anonimizację Twojego IP. W ramach Google Analytics zbieram również dane demograficzna oraz dane o zainteresowaniach. Zgromadzone informacje są najczęściej przekazywane do serwera Google w USA i tam przechowywane. Dane o użytkownikach i zdarzeniach nie wygasają automatycznie.

Jeżeli jesteś zainteresowany szczegółami związanymi z przetwarzaniem danych w ramach Google Analytics, zachęcamy do zapoznania się z dokumentem opracowanym przez Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245.

Narzędzia społecznościowe. Na Stronie Internetowej używane są wtyczki i inne narzędzia społecznościowe udostępniane przez serwisy społecznościowe, takie jak Facebook, czy Instagram.

Wyświetlając stronę, zawierającą taką wtyczkę, Twoja przeglądarka nawiąże bezpośrednie połączenie z serwerami administratorów serwisów społecznościowych (usługodawców). Zawartość wtyczki jest przekazywana przez danego usługodawcę bezpośrednio do Twojej przeglądarki i integrowana ze stroną. Dzięki tej integracji usługodawcy otrzymują informację, że Twoja przeglądarka wyświetliła moją stronę, nawet jeśli nie posiadasz profilu u danego usługodawcy czy nie jesteś u niego akurat zalogowany. Taka informacja (wraz z Twoim adresem IP) jest przez Twoją przeglądarkę przesyłana bezpośrednio do serwera danego usługodawcy (niektóre serwery znajdują się w USA) i tam przechowywana.

Jeśli zalogowałaś się do jednego z serwisów społecznościowych, to usługodawca ten będzie mógł bezpośrednio przyporządkować wizytę na mojej stronie do Twojego profilu w danym serwisie społecznościowym.  Jeśli użyjesz danej wtyczki, np. klikając w przycisk „Lubię to” lub „Udostępnij”, to odpowiednia informacja zostanie również przesłana bezpośrednio na serwer danego usługodawcy i tam zachowana.

Ponadto, informacje te zostaną opublikowane w danym serwisie społecznościowym i ukażą się osobom dodanym jako Twoje kontakty. Cel i zakres gromadzenia danych oraz ich dalszego przetwarzania i wykorzystania przez usługodawców, w tym możliwość kontaktu oraz Twoje prawa w tym zakresie i możliwość dokonania ustawień zapewniających ochronę Twojej prywatności zostały opisane w polityce prywatności poszczególnych usługodawców.

Jeśli nie chcesz, aby serwisy społecznościowe przyporządkowywały dane zebrane w trakcie odwiedzin na mojej Stronie Internetowej bezpośrednio Twojemu profilowi w danym serwisie, to przed wizytą na mojej stronie musisz się wylogować z tego serwisu. Możesz również całkowicie uniemożliwić załadowanie na stronie wtyczek stosując odpowiednie rozszerzenia dla Twojej przeglądarki, np. blokowanie skryptów.

 • 9 ZMIANY POLITYKI PRYWATNOŚCI
 1. Niniejsze zasady Polityki prywatności obowiązują od dnia 11 marca 2021 r.

 

 1. Administrator oświadcza, iż ma prawo do dokonania zmian niniejszego dokumentu z ważnych powodów, m.in.:
 2. zmiany obowiązujących przepisów, w szczególności w zakresie RODO, prawa telekomunikacyjnego, usług świadczonych drogą elektroniczną oraz regulujących prawa konsumentów, wpływające na prawa i obowiązki Administratora lub prawa i obowiązki podmiotu danych;
 3. rozwój funkcjonalności lub usług elektronicznych spowodowany postępem technologii internetowej, w tym wdrożenie nowych rozwiązań informatycznych, technologicznych lub technicznych na Stronie Internetowej, mające wpływ na zakres niniejszej Polityki prywatności.

 

 1. O wszelkich zmianach Administrator zobowiązuje się poinformować Użytkowników z odpowiednim wyprzedzeniem, pozwalającym na zapoznanie się z treścią zmienionego dokumentu, np. poprzez umieszczenie tekstu jednolitego Polityki prywatności na stronie głównej Serwisu Internetowego.

 

 1. W przypadku użytkowników korzystających z funkcji newslettera, jeżeli Administrator dokona zasadniczych zmian treści Polityki bezpieczeństwa, wówczas poinformuje o nich Użytkowników za pomocą poczty elektronicznej. W przypadku jakichkolwiek zastrzeżeń do zmiany Polityki Użytkownik ma prawo zaprzestać korzystania z newslettera poprzez wysłanie prośby o wypisanie z newslettera i prośbę usunięcia jego danych osobowych.